Rješenje o zaključivanju popisa birača - mjesni odbori na području Općine Križ

R E P U B L I K A H R V A T S K A
URED DRŽAVNE UPRAVE U
ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 013-01/19-01/08
URBROJ: 238-01-19-02
Zagreb, 20. svibnja 2019.

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o registru birača („Narodne novine“ broj 144/12 i 105/15) po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske predstojnica Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji donosi

RJEŠENJE
o zaključivanju popisa birača

1. Zaključuje se popis birača za izbore za članove vijeća svih mjesnih odbora na području Općine Križ, s danom 17. svibnja 2019. godine.

2. Na dan 15. svibnja 2019. godine u popis birača za Općinu Križ ukupno je upisano 5755 (PETTISUĆASEDAMSTOPEDESETPET) birača.

PO OVLAŠTENJU VLADE RH
PREDSTOJNICA

Andrea Jurić, dipl.iur.