Pristup informacijama

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, imenovan je službenik za informiranje u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji:

DUBRAVKA MARTIĆ, dipl.soc.radnik
tel: 01 6345 138
e-mail: dubravka.martic@uduzz.hr
 
Odluka o imenovanju službenika za informiranje


PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJI

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informaciji službeniku za informiranje Ureda:
- pisani zahtjev može se podnijeti putem Ispostava Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji te izravno u sjedištu Ureda na adresu: Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, 10000 Zagreb
- elektroničkim putem na e-mail adresu: sinisa.curla@uduzz.hr
- telefonom na broj: 01/6345-172
- telefaksom na broj: 01/6345-235

GODIŠNJE IZVJEŠĆE:
za 2017 - PDF
za 2017 - CSV


OBRASCI:
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

ZAKONODAVNI OKVIR:
Zakon o pravu na pristup informacijama 25/2013
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama 85/2015
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije