RJEŠENJE o dopuni Rješenja o brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata na području Zagrebačke županije

Ovim rješenjem dopunjuje se Rješenje o brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata na području Zagrebačke županije (KLASA: 035-02/04-01/1, URBROJ: 238-01-04-1 od 02. prosinca 2004. godine), novim subjektom koji ima javne ovlasti i pripadajućom brojčanom oznakom, te glasi:

 

O D L U K A o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji

Djelomično se obustavlja postupak javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji po raspisanom Javnom natječaju KLASA: 112-02/18-01/01, URBROJ: 238-06-02/3-18-1 od 26. rujna 2018. godine, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 86/18 od 26. rujna 2018. godine, u dijelu koji se odnosi na slijedeće radno mjesto:
1. Služba za imovinsko-pravne poslove – Zagreb, sjedište – 1 izvršitelj/ica
- Upravni/a savjetnik/ica za imovinsko-pravne poslove

JAVNI POZIV na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 2018

I. ZAGREB, SJEDIŠTE
Služba za imovinsko-pravne poslove
- 1. samostalni/a upravni/a referent/ica za imovinsko-pravne poslove  – 1 polaznik/ica

Služba za zajedničke poslove - Odjel za financije, računovodstvo i nabavu
- 2. stručni/a referent/ica – 1 polaznik/ica

Služba za zajedničke poslove - Odjel za ljudske potencijale i zajedničke poslove
- 3. administrativni/a referent/ica za poslove pisarnice – 1 polaznik/ica


II. ISPOSTAVA VELIKA GORICA
Služba za gospodarstvo – Odsjek za gospodarstvo
- 4. samostalni/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo – 1 polaznik/ica


Služba za društvene djelatnosti – Odsjek za društvene djelatnosti
- 5. samostalni/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti - 1 polaznika/ica

POZIV NA TESTIRANJE

KLASA: 112-02/18-01/01
URBROJ: 238-06-02/3-18-105
Zagreb, 12. listopada 2018.
P O Z I V NA T E S T I R A N J E
KANDIDATIMA/KINJAMA

Pages

Subscribe to Front page feed