JAVNI POZIV na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 2018


R E P U B L I K A  H R V A T S K A
       URED DRŽAVNE UPRAVE

     U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 112-06/18-02/ 01
URBROJ: 238-06-02/3-18-1
Zagreb, 19. listopada 2018.

    Na temelju odredbe članka 61.a Zakona o državnim službenicima (“Narodne novine”, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – Pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17),  i članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“, broj 100/2011), a sukladno Planu prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji za 2018. godinu, KLASA: 112-06/18-01/01, URBROJ: 238-06-02/3-18-5 od 28. rujna 2018. godine, Ured državne u Zagrebačkoj županiji raspisuje

JAVNI POZIV
za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji
 
u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeća radna mjesta:
 
I. ZAGREB, SJEDIŠTE
Služba za imovinsko-pravne poslove
- 1. samostalni/a upravni/a referent/ica za imovinsko-pravne poslove  – 1 polaznik/ica
Uvjeti:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke

Služba za zajedničke poslove - Odjel za financije, računovodstvo i nabavu
- 2. stručni/a referent/ica – 1 polaznik/ica
Uvjeti:
- SSS upravne ili ekonomske struke ili gimnazija

Služba za zajedničke poslove - Odjel za ljudske potencijale i zajedničke poslove
- 3. administrativni/a referent/ica za poslove pisarnice – 1 polaznik/ica
Uvjeti:
- SSS upravne ili ekonomske struke ili gimnazija

II. ISPOSTAVA VELIKA GORICA
Služba za gospodarstvo – Odsjek za gospodarstvo
- 4. samostalni/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo – 1 polaznik/ica
Uvjeti:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke


Služba za društvene djelatnosti – Odsjek za društvene djelatnosti
- 5. samostalni/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti - 1 polaznika/ica
Uvjeti:
 - Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti

Na javni poziv mogu se javiti osobe oba spola.
Osim navedenih uvjeta kandidat/kinja mora ispunjavati i uvjete propisane člankom 4. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, odnosno da:
a) je prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijaliste ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju,
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;
d) ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

Iznimno, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, broj 107/2007), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.
Kandidati/kinje trebaju ispunjavati i uvjet da  se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i da nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

Uz prijavu kandidati/kinje dužni su priložiti:
 - životopis,
 - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 - dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome - VSS, svjedodžbe - SSS),
 - dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i
 - uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, uvid u originalne dokumente za izabrane kandidate/kinje izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora.

Prijava na javni poziv mora biti vlastoručno potpisana i mora sadržavati:
osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, broj mobitela, te po mogućnosti e-mail adresa) i redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Osobe koje podnose prijavu za oba radna mjesta, dužne su podnijeti prijavu sa svim traženim prilozima za svako radno mjesto na koje se prijavljuju.
Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, kandidati/kinje za koje se ocijeni da na temelju, u prijavi iskazanih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije te trajanju nezaposlenosti, u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima pojedinog radnog mjesta, bit će pozvani na razgovor (intervju).

O terminima i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni putem e-maila ili telefona.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu.
Zakašnjele i nepotpune prijave na Javni poziv neće se razmatrati.
Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na Javni poziv.

Odluku o izboru kandidata/kinja donosi čelnik/ica državnog tijela, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata/kinja, trajanju nezaposlenosti te rezultatima selekcijskog postupka.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima/kinjama.

S izabranim kandidatima/kinjama zaključit će se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Izabrani kandidati/kinje ne ostvaruju status državnih službenika/ca, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju kandidati/kinje imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita čije će troškove snositi Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave Javnog poziva na web stranici HZZ-a, www.hzz.hr i stranicama ovoga Ureda, www.uduzz.hr, na adresu: Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, 10000 Zagreb, s naznakom „Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje“ (uz redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje).

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji.

 

   PREDSTOJNICA
 Ivana Belec, dipl.iur.