KONAČNA LISTA PRVENSTVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI DAROVANJEM GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA 2015. ( E- MODEL)

R E P U B L I K A H R V A T S K A

URED DRŽAVNE UPRAVE U

ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

Služba za imovinsko - pravne poslove

 

KLASA:371-01/15-01/02

URBROJ: 238-05/7-15-3

Zagreb, 05.05.2015.

 

 

Na temelju članka 12.a Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine broj 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15) Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji objavljuje

 

KONAČNU LISTU PRVENSTVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI DAROVANJEM GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA 2015. ( E- MODEL) ZA POPRAVAK, OBNOVU I NADOGRADNJU OBITELJSKE KUĆE ILI STANA , ODNOSNO IZGRADNJU OBITELJSKE KUĆE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU PODNOSITELJA ZAHTJEVA

 

Rbr.

Ime i prezime podnositelja zahtjeva

Broj članova obitelji

Broj bodova

Predmet

Općina

1.

Milivoj Blažeković

5

139

Model „E“

Pokupsko

1.

Goran Kolarić

5

122

Model „E“

Pisarovina

2.

Vlado Antolović

3

125

Model „E“

Pokupsko

2.

Robert Kramarić

5

120

Model „E“

Pisarovina

3.

Ivan Žužić

5

116

Model „E“

Pokupsko

3.

Tomislav Krović

4

110

Model „E“

Pisarovina

4.

Miro Bradić

4

112

Model „E“

Pokupsko

4.

Vladimir Horvatić

5

102

Model „E“

Pisarovina

5.

Ivan Čunović

3

108

Model „E“

Pokupsko

5.

Damir Selman

1

88

Model“E“

Pisarovina