LISTA PRVENSTVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

    URED DRŽAVNE UPRAVE U

     ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

Služba za imovinsko - pravne poslove


KLASA:371-01/15-01/02

URBROJ: 238-05/7-15-2

Zagreb, 30.03.2015.


Na temelju članka 12.a st.1. Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine broj 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15) Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji objavljujeLISTU PRVENSTVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE DAROVANJEM
GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA 2015. ( E- MODEL) ZA POPRAVAK, OBNOVU I
NADOGRADNJU OBITELJSKE KUĆE ILI STANA , ODNOSNO IZGRADNJU OBITELJSKE KUĆE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU PODNOSITELJA ZAHTJEVARbr.

Ime i prezime podnositelja
zahtjeva

Broj članova obitelji

Broj
bodova

Predmet

Općina

1.

Milivoj Blažeković

5

139

Model „E“

Pokupsko

1.

Goran Kolarić

5

122

Model „E“

Pisarovina

2.

Vlado Antolović

3

125

Model „E“

Pokupsko

2.

Robert Kramarić

5

120

Model „E“

Pisarovina

3.

Ivan Žužić

5

116

Model „E“

Pokupsko

3.

Vladimir Horvatić

5

102

Model „E“

Pisarovina

4.

Miro Bradić

4

112

Model „E“

Pokupsko

4.

Damir Selman

1

88

Model „E“

Pisarovina

5.

Ivan Čunović

3

108

Model „E“

Pokupsko
Sukladno članku 12.a stavak 5. Zakona o područjima posebne državne skrbi, na objavljene Liste prvenstva podnositelji zahtjeva imaju pravo podnošenja prigovora u roku od petnaest dana od dana njihove objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji. Prigovor se podnosi pismenim putem na adresu Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za imovinsko pravne poslove, Zagreb, Trg J.J. Strossmayera 4.

Smatra se da su podnositelji zahtjeva podnošenjem zahtjeva dali pristanak na objavu navedenih podataka u Listi prvenstva sukladno članku 12a stavak 4. Zakona o područjima posebne državne skrbi.


Izvršne liste prvenstva bit će objavljene do 15. svibnja 2015. godine na web stranici ovog Ureda.
Dostaviti:
1. Informatičkoj službi UDUZŽ radi objave na web stranici Ureda

2. Oglasna ploča, ovdje

3. U spis, ovdje.