Odluka o utvrđivanju lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje na području Zagrebačke županije za 2019. godinu

R E P U B L I K A H R V A T S K A
URED DRŽAVNE UPRAVE
U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 371-01/19-01/01
URBROJ: 238-01-19-1
Zagreb, 15. ožujka 2019.

Sukladno odredbama st. 3 i 4. čl. 16. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (,,Narodne novine“ broj. 106/18) predstojnica Ureda drzavne uprave u Zagrebačkoj županiji donosi

ODLUKU o utvrdivanju lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje na području Zagrebačke županije za 2019. godinu.

Ovom odlukom sukladno odredbama Uredbe o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje (NN br. 14/19) utvrduju se i objavljuju 3 liste prvenstva od pravodobno podnesenih i potpunih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje.

Liste prvenstva utvrduju se za područje Zagrebačke županije za 2019. godinu prema načinu zbrinjavanja iz čl. 7. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (,,Narodne novine“ broj. 106/18).

LISTA 1. na kojoj se nalaze podnositelji zahtjeva za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam stana u državnom vlasništvu (model C)

LISTA 2. na kojoj se nalaze podnositelji zahtjeva za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevinskog materijala za izgradnju obiteljske kuće na području (model D)

LISTA 3. na kojoj se nalaze podnositelji zahtjeva za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu podnositelja prijave odnosno darovanje građevinskog materijala za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva (model E)

Zahtjevi s liste prvenstva za 2018. godinu koji nisu riješeni u 2018. godini prenose se na Listu prvenstava za 2019. godinu.

Na objavljene Liste prvenstva podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora u roku 8 dana od dana objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji. Prigovor se podnosi pisanim putem ili usmeno na zapisnik na adresu: Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4.

Liste prvenstva za 2019. godinu postaju izvršne 31. ožujka 2019. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji.

Predstojnica
Ivana Belec dip. iur.