ODLUKA o obvezi rada Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji izvan redovnog radnog vremena radi pripreme, provjere i izrade popisa birača, te izdavanja potvrda za glasovanje za članove u Europski parlament iz RH

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

     URED DRŽAVNE UPRAVE U  

      ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

 

KLASA: 013-01/19-01/10

URBROJ: 238-01-19-1

Zagreb, 10. svibnja 2019.

 

            Na temelju članka 57. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16 ) i Odluke Vlade Republike Hrvatske o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/19-04/13 URBROJ: 50301-25/06-19-2 od 18.04.2019. godine, po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske predstojnica Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji donosi

 

ODLUKU

o obvezi rada Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji

izvan redovnog radnog vremena radi pripreme, provjere i izrade popisa birača, te izdavanja potvrda za glasovanje za članove u Europski parlament

 iz Republike Hrvatske

 

I

 

            Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji radi pripreme, provjere i izrade popisa birača,  radit će izvan redovnog radnog vremena:

            11. svibnja 2019. godine (subota) u vremenu od 08,00-14,00 sati

            15. svibnja 2019. godine (srijeda) u vremenu od 15,00 sati do zatvaranja registra birača na slijedećim lokacijama:

                                                                                  

  

ISPOSTAVA DUGO SELO

- Josipa Zorića 1, Dugo Selo

- upravna referentica za popis birača:

  Snježana Sabljak

- tel: 01/2753-208, 01/2753-131 (centrala)   

- e-mail: snjezana.sabljak@uduzz.hr

ISPOSTAVA SVETI IVAN ZELINA

- Trg A. Starčevića 12, Sveti Ivan Zelina

- matičarka: Branka Mužar

- tel: 01/2060-489

- e-mail: branka.muzar@uduzz.hr

 

ISPOSTAVA IVANIĆ-GRAD

- Trg Vladimira Nazora 1, Ivanić-Grad

- matičarke: Štefica Vulama

- tel: 01/2831-160

- e-mail: stefica.vulama@uduzz.hr 

 

ISPOSTAVA VELIKA GORICA

- Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica

- upravna referentica za popis birača: Marija

  Hrvoić

- tel: 01/6254-029          

- e-mail: marija.hrvoic@uduzz.hr

 

 

ISPOSTAVA JASTREBARSKO

- Vlatka Mačeka 2, Jastrebarsko

- upravna referentica za popis birača:

  Helena Lončar

- tel: 01/6284-464 

- e-mail: helena.loncar@uduzz.hr                                      

ISPOSTAVA VRBOVEC

- Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec

- matičarka: Mladena Sesvečan

- tel: 01/2724-002, 01/2791-604

- e-mail: mladena.sesvecan@uduzz.hr

 

ISPOSTAVA SAMOBOR

- Trg kralja Tomislava 4, Samobor

- matičar: Cvetka Radulović

- tel: 01/3378-243                                      

- e-mail: cvetka.radulovic@uduzz.hr

ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ

- Trg žrtava fašizma 1, Zaprešić

- matičar: Dubravko Iveković

- tel:  01/3350-638

- e-mail: dubravko.ivekovic@uduzz.hr                                           

                                                                                                                                 

                 

II

 

           Na dan održavanja izbora službenici Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, 26. svibnja 2019. godine (nedjelja) radit će radi izdavanja potvrda za glasovanje u vremenu od 07,00-19,00 sati na lokacijama koje su navedene u tablici pod nazivom: Popis lokacija za izdavanje potvrda za glasovanje, a koja čini sastavni dio ove Odluke.

           

            Državnim službenicima koji će na dan izbora raditi na izdavanju potvrda za glasovanje daje se ovlaštenje za potpisivanje istih.

 

            Uz navedene službenike, u sjedištu Ureda, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, dežurat će slijedeći službenici:

1. Željko Spudić

2. Ljubica Jurčević

3. Andrea Štefiček

4. Svjetlana Breitenfeld

 

Kontakt:  tel: 01/6345-213; 01/6345-102.

 

III

 

Zadužuje se voditeljica Službe za opću upravu za provedbu ove Odluke i vođenje evidencije o radnom vremenu radi isplate naknade službenicima za rad izvan redovnog radnog vremena na dan određen ovom Odlukom.

 

IV

 

Ova ODLUKA stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Ureda.

 

PO OVLAŠTENJU VLADE RH

PREDSTOJNICA

 

Andrea Jurić, dipl.iur

 

Popis lokacija za izdavanje potvrda za glasovanje - 26.05.2019.

BROJ GRAD/OPĆINA MJESTO IZDAVANJA POTVRDE ADRESA IME I PREZIME SLUŽBENIKA TELEFON
1 DUGO SELO ISPOSTAVA DUGO SELO Dugo Selo, Josipa Zorića 1 Snježana Sabljak, Mirjana Drugović 01/2753-208, 2753-131 (c.)
2 BRCKOVLJANI DOM KULTURE A. CESAREC Brckovljani, Stjepana Radića 80 Dražena Ursa 098/9130-168
3 RUGVICA OPĆINA RUGVICA Rugvica, Trg dr. Franje Tuđmana 1 Danijela Tustić 098/9108-572
4 IVANIĆ-GRAD ISPOSTAVA IVANIĆ-GRAD Ivanić-Grad, Trg V.Nazora 1 Štefica Vulama, Ivan Korman 01/2831-160, 2831-134
5 KLOŠTAR IVANIĆ MATIČNI URED KLOŠTAR IVANIĆ Kloštar Ivanić, Školska 22 Marica Pavanić 01/2892-221
6 KRIŽ MATIČNI URED KRIŽ Križ, Zagrebačka 7 Danica Majstorović 01/2824-503
7 JASTREBARSKO ISPOSTAVA JASTREBARSKO Jastrebarsko, Vladka Mačeka 2 (dvorišna zgrada) Helena Lončar, Nada Jagodić 01/6284-464
8 KLINČA SELA MATIČNO PODRUČJE KLINČA SELA Klinča Sela, Karlovačka 28e Mladen Obelić 01/6289-350
9 KRAŠIĆ I ŽUMBERAK OPĆINA KRAŠIĆ
(izdaju se potvrde za općine Krašić i Žumberak)
Krašić, Krašić 101 Đurđica Rak 01/6270-002
10 PISAROVINA MATIČNI URED PISAROVINA Pisarovina, Trg Stjepana Radića 10 Ljubica Prigled 01/6291-196
11 SAMOBOR ISPOSTAVA SAMOBOR Samobor, Trg kralja Tomislava 5 Cvetka Radulović, Danica Pučar 01/3378-224, 3378-243
12 STUPNIK MATIČNO PODRUČJE STUPNIK Gornji Stupnik, Gornjostupnička 33 Svjetlana Borić 01/6588-701
13 SVETA NEDJELJA MATIČNI URED SVETA NEDJELJA Sveta Nedjelja, Trg Ante Starčevića 5 Melita Križetić 01/3373-565
14 SVETI IVAN ZELINA ISPOSTAVA SVETI IVAN ZELINA Sveti Ivan Zelina
Trg A. Starčevića 12
Branka Mužar, Mirjana Mikec 01/2060-489
15 BEDENICA OPĆINA BEDENICA Bedenica, Bedenica 112 Nenad Đurek (od 07. do 13. sati),            Ivana Tomić (od 13. do 19. sati) 01/2043-550
16 VELIKA GORICA ISPOSTAVA VELIKA GORICA Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34 Marija Hrvoić, Nada Kovačić 01/6254-029
17 VELIKA GORICA DRUŠTVENI DOM ČRNKOVEC Črnkovec, Črnkovec 53 Mirjana Tačković 098/316-459
18 VELIKA GORICA DRUŠTVENI DOM LUKAVEC Lukavec, Dolenska 1 Mila Bečka 098/651-861
19 VELIKA GORICA OSNOVNA ŠKOLA VELIKA MLAKA Velika Mlaka, B. Bušića 7 Nataša Hećimović 098/936-4588
20 VELIKA GORICA DRUŠTVENI DOM VUKOVINA Vukovina, Stara cesta 14 Sandra Petrić 099/785-8125
21 KRAVARSKO OPĆINA KRAVARSKO Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1 Marija Horvačić 091/356-0423
22 ORLE OPĆINA ORLE Orle, Orle 5 Mirela Marušić 098/868-181
23 POKUPSKO OPĆINA POKUPSKO Pokupsko, Pokupsko 25a Dijana Vuglenović 098/1720-624
24 VRBOVEC ISPOSTAVA VRBOVEC Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9 Mladena Sesvečan, Ivanka Križan  01/2724-002, 2791-604
25 DUBRAVA MATIČNI URED DUBRAVA Dubrava, Braće Radić 2 Vesna Stričak 01/2725-405
26 FARKAŠEVAC OPĆINA FARKAŠEVAC Farkaševac, Farkaševac 43 Mirjana Jelić 01/2727-003
27 GRADEC OPĆINA GRADEC Gradec, Gradec 134 Marija Kolarić 01/2797-097
28 RAKOVEC I PRESEKA OPĆINA RAKOVEC (izdaju se potvrde za Općinu Rakovec i Općina Preseka) Rakovec, Rakovec 54 Goran Hečimović 01/2798-005
29 ZAPREŠIĆ ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ Zaprešić, Trg žrtava fašizma 1 Dubravko Iveković, Branko Ištuk 01/3350-638
30 ZAPREŠIĆ DRUŠTVENI DOM JABLANOVEC Jablanovec, Stubička 305 Ivana Pezić 01/3390-433
31 BISTRA OPĆINA BISTRA - KULTURNI CENTAR Poljanica Bistranska, Bistranska 98 Ljiljana Kos            01/3391-618
32 BRDOVEC MATIČNI URED BRDOVEČKO PRIGORJE Prigorje Brdovečko, Zagrebačka 24 Vesna Bukovina 01/3397-274
33 DUBRAVICA OPĆINA DUBRAVICA Dubravica, Pavla Štoosa 3 Ana Kolarić 01/3399-360
34 JAKOVLJE MATIČNI URED JAKOVLJE Jakovlje, Adele Sixta 2 Martina Gašparević 01/3351-204
35 LUKA OPĆINA LUKA Luka, Trg Svetog Roka 1 Štefica Kaužljar 01/3357-679
36 MARIJA GORICA OPĆINA MARIJA GORICA Marija Gorica, Gorička 18a Petra Pavetić 01/3396-455
37 PUŠĆA OPĆINA PUŠĆA Donja Pušća, Kumrovečka 109 Andreja Martinčević 01/3353-276