Upravna inspekcija Ureda državne uprave u zagrebačkoj županiji

DJELOKRUG

Upravna inspekcija ureda obavlja poslove upravne inspekcije u primjeni zakona i drugih propisa o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; nadzor u provedbi zakona i drugih propisa o službenicima i namještenicima u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; nadzor u provedbi općeg upravnog postupka, posebnih upravnih postupaka, uredskog poslovanja u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Načini provedbe inspekcijskog nadzora

Upravna inspekcija ureda provodi inspekcijski nadzor po službenoj dužnosti te postupa po predstavkama građana.
 
Upravni inspektor u provedbi nadzora samostalan je u radu.
 

  • Neposredni inspekcijski nadzor provodi se izravnim uvidom u opće i pojedinačne akte u nadziranom tijelu, kao i u uvjete i način rada nadziranog tijela, u skladu s godišnjim planom rada upravne inspekcije, a iznimno izvan godišnjeg plana rada;

 

  • Posredni inspekcijski nadzor  provodi se izravnim uvidom u dostavljene podatke i dokumentaciju.
     

Postupak inspekcijskog nadzora je neupravni postupak koji se pokreće po službenoj dužnosti, a o utvrđenim nezakonitostima, nepravilnostima i nedostacima u radu nadziranog tijela sastavlja se zapisnik kojim se izriču zakonom predviđene mjere.
 
Kontrola izvršenja izrečenih mjera obavlja se posredno (pribavljanjem izvješća i dokaza o provedbi mjera) te po potrebi neposredno.

 

Predstavke i pritužbe

Upravna inspekcija ureda postupa po predstavkama podnijetim radi osiguranja ostvarivanja ili zaštite prava građana i pravnih osoba pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, ako nadzor nad ostvarivanjem tih prava nije zakonom povjeren drugoj inspekciji.
 
Predstavka se smatra inicijativom za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora.
 
Predstavka nije zahtjev za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora (kako podnositelji predstavki ponekad smatraju).
 
O postupanju temeljem predstavke upravni inspektor dostavlja obavijest podnositelju predstavke.
 
Ako se predstavka odnosi na nezakonitosti u vođenju upravnog postupka i/ili na određeni upravni akt, a podnositelj predstavke je stranka u tom upravnom postupku, svoja prava prvenstveno treba štititi korištenjem raspoloživih pravnih lijekova.

Podnošenje predstavke

Predstavka se može podnijeti:

 

  • u pisanom obliku (poštom) na adresu Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, 10000 Zagreb
  • putem elektroničke pošte (niksa.matic@uduzz.hr, ivana.belec@uduzz.hr),
  • telefaksa na broj: 01 6345 235
  • kontakt broj: 01 6345 152, 01 6345 297
  • osobno

 
Za učinkovito postupanje predstavka mora minimalno sadržavati podatke o subjektu na čije se nezakonitosti ukazuje (naziv, adresa i sl.) te činjenični opis nezakonitosti/nepravilnosti koja se prijavljuje.