Pristup informacijama

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, imenovan je službenik za informiranje u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji:

DUBRAVKA MARTIĆ, dipl.soc.radnik
tel: 01 6345 138
e-mail: dubravka.martic@uduzz.hr
 
Odluka o imenovanju službenika za informiranje


PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJI

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informaciji službeniku za informiranje Ureda:
- pisani zahtjev može se podnijeti putem Ispostava Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji te izravno u sjedištu Ureda na adresu: Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, 10000 Zagreb
- elektroničkim putem na e-mail adresu: sinisa.curla@uduzz.hr
- telefonom na broj: 01/6345-172
- telefaksom na broj: 01/6345-235

GODIŠNJE IZVJEŠĆE: